Projekt „Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim”.

Twoja Szkoła – Teperesy

Projekt „Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim”.

Powiat Mławski wraz z Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o. o. realizuje projekt „Gotowi do pracy! Rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie mławskim”.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) oraz dotacji celowej w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Okres realizacji projektu 01.06.2024-31.05.2026.

Projekt obejmie 200 uczniów z 4 szkół:

– Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie,

– Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. A. Mrozowskiej w Mławie,

– Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie,

– Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie.

Działania realizowane w ramach projektu:

– kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

– realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych (realizacja zajęć zawodowych w postaci kursów oraz zajęć realizowanych przez nauczycieli),

– realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów,

– wsparcie rozwoju nauczycieli szkół w zakresie prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów,

– rozwój współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację staży uczniowskich,

– zakup doposażenia oraz materiałów do zajęć na potrzeby realizacji zajęć projektowych.

Grupą docelową projektu są uczniowie i nauczycie ze wskazanych wyżej placówek.

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 180 uczniów z 4 szkół zawodowych z Mławy poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli obejmującego: realizację staży uczniowskich, dodatkowych zajęć specjalistycznych, realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenie doradztwa zawodowego oraz wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu a także doposażenie szkół na potrzeby realizowanego wsparcia.

Wartość projektu 2 474 235,35 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 2 103 100,05 zł

Skip to content