o szkole

Twoja Szkoła – Teperesy


Historia i dzień dzisiejszy szkoły

“Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości
ani nie ma prawa do przyszłości.”
/ Marszałek Józef Piłsudski/

Lata1918-1939

W roku 1918, po 123-letniej niewoli, Polska odzyskała niepodległość i rozpoczął się okres odbudowy państwa polskiego – II Rzeczypospolitej. W Mławie szkoły powszechne funkcjonowały w trudnych warunkach, bardzo często brakowało podstawowego wyposażenia. W tych okolicznościach, w latach poprzedzających rok szkolny 1930/1931, został zaadaptowany do celów szkolnych „maneż”. W Mławie, w okresie zaborów, stacjonował garnizon wojsk rosyjskich, dlatego w latach 70-tych i 80- tych XIX wieku za carskie pieniądze wzniesiono budynek, potocznie zwany „maneżem”, przeznaczony na ujeżdżalnię koni wojskowych oraz do nauki i ćwiczeń w jeździe konnej.

W ten oto sposób w 12 salach rozpoczęło edukację w 1930 r. ponad 700 uczniów Szkoły Powszechnej nr 1. Do 1934 roku była to publiczna siedmioklasowa męska szkoła powszechna, a od lipca 1934 roku – publiczna koedukacyjna szkoła powszechna III stopnia. Mimo tego, większość uczniów w latach 1934-1939 stanowili chłopcy. Budynek szkoły był wówczas jedynym w Mławie, który posiadał centralne ogrzewanie i natryski oraz mieszkanie dla kierownika szkoły (był nim do 1939 roku Henryk Pogorzelski). W szkole znajdowały się: sala do robót ręcznych, wyposażona w warsztaty do obróbki drewna; sala do nauczania przyrody i geografii, wyposażona w epidiaskop, w komplet map ściennych oraz około 30 eksponatów ptaków i drobnych zwierząt, żyjących w okolicach Mławy. W salach dla oddziałów 1-4 znajdowały się ławki kilkuosobowe, a w klasach 5-7 – stoliki dwuosobowe i krzesła. W latach 30-tych XX wieku działały w szkole organizacje uczniowskie takie, jak: Spółdzielnia Uczniowska prowadząca sklepik, 17 Mazowiecka Drużyna Harcerska, Koło PCK, Kolo Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej.

Lata 1939 – 1945

Wybuch II wojny światowej brutalnie przerwał funkcjonowanie tej wyróżniającej się placówki oświatowej. Niemcy zlikwidowali szkolnictwo dla dzieci i młodzieży polskiej. Hitlerowcy w budynku Szkoły Powszechnej nr 1 umieścili skład zboża. Sprzęt, akta, pomoce dydaktyczne okupanci brutalnie zniszczyli. Część książek z bibliotek szkolnych uratowali mieszkańcy Mława. Ciekawą częścią historii budynku był przymocowany do elewacji orzeł w koronie, wykonany ze wzmocnionego cementem gipsu. W pierwszych dniach okupacji został on przez Polaków schowany wraz z metalową podstawą za murem znajdującym się nad drzwiami głównymi do budynku. Przetrwał tam do roku 1945 i został ponownie zamontowany, a korona przetrwała do roku 1956. Dalsze losy rzeźby nie są znane. Z relacji świadków wynika, że rzeźba trafiła w ręce dyrektora, który przechował ją we własnym domu. Inni natomiast twierdzą, że uległa całkowitemu zniszczeniu podczas pożaru w 1983 roku.

Lata 1945 – 1959

Po sześciu latach okupacji naszedł rok 1945, a wraz z nim kapitulacja hitlerowskich Niemiec.

Odbudowano, zniszczony działaniami wojennymi, budynek szkoły, ale dopiero 1 września 1947 rokuwznowiono zajęcia dydaktyczne. W nowym budynku mieściła się Szkoła Podstawowa nr 5. W tym samym dniu, z inicjatywy mławskiego oddziału ZNP, odsłonięto tablicę poświęconą pamięci pierwszego kierownika szkoły – Henryka Pogorzelskiego, który został zamordowany przez hitlerowców.

Lata 1959 -1968

We wrześniu 1959 roku budynek stał się siedzibą Państwowego Liceum Pedagogicznego, w którym nauczanie odbywało się w 12 salach, z których 11 miało po 48 metrów kwadratowych a jedna, pracownia fizykochemiczna, miała 52 metry kwadratowe. Trzy najmniejsze pomieszczenia przeznaczono na: kancelarię szkoły, pokój nauczycielski i gabinet dyrektora. Przez środek budynku przebiegał długi i szeroki korytarz, wykorzystywany do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. W połowie długości korytarza znajdował się obszerny hol, w którym odbywały się różne uroczystości. Do budynku głównego, od strony boiska, przynależała piętrowa przybudówka, w której mieściły się magazynki sprzętu do wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego, muzyki, gabinet lekarsko-pielęgniarski oraz mieszkanie woźnego.

Lata 1968 -1982

Od 1968 roku w budynku funkcjonowało Technikum Przemysłu Rolno-Spożywczego, a jego absolwenci uzyskiwali dyplomy technika torfiarstwa (jedyna taka szkoła w kraju) i technika towaroznawstwa surowców rolnych. W roku szkolnym 1971/1972 maturę zdawali pionierzy reformy w oświacie, zmieniającej strukturę szkoły z 11- klasowej na szkołę podstawową 8- klasową oraz licealną 4 – klasową i techniczną 4, 5- klasową. Obok Technikum Przemysłu Rolno-Spożywczego w szkole młodzież uczyła się także w Technikum Geodezyjnym, które funkcjonowało do roku 2000. Absolwenci łatwo znajdowali zatrudnienie w leśnictwie, zakładach ogrodniczych, spółdzielniach ogrodniczych, GS i PGR.

Od września 1977 roku budynek szkoły stał się własnością Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3.
Uczniowie zdobywali wykształcenie nie tylko w klasach technicznych, ale także w klasach szkoły zasadniczej, w takich zawodach jak: krawiec odzieży damskiej lekkiej, obuwnik, mechanik maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych.
Ostatnim dyrektorem Liceum Pedagogicznego i pierwszym dyrektorem Technikum był Tadeusz Siemianowski. Następnie funkcję dyrektora objął Stanisław Granic.

Klasy Technikum Przemysłu Rolno-Spożywczego i Technikum Geodezyjnego były liczne, w większości liczyły od 40 do 47 uczniów. Uczniowie poza przedmiotami ogólnymi zdobywali wiedzę na takich zajęciach jak: przetwórstwo torfu, melioracja i zagospodarowanie torfowisk, geodezja urządzeniowo-rolna, towaroznawstwo surowców rolnych, technologia rolno- spożywcza, fototopografia i kartografia, fotogrametria, agrotechnika i inne.

Uczniowie spoza miasta, podczas nauki szkolnej, mogli mieszkać w internacie przy ul. Słowackiego.

Choć planowano przyjmować tam 180 uczniów, bywały lata, że liczba mieszkańców przekraczała 200. Młodzież sama paliła w piecach, a raz na tydzień mogła skorzystać z łaźni, która znajdowała się w piwnicy. W internacie mieściły się również mieszkania przeznaczone dla nauczycieli.

W tych latach uczniowie wraz z nauczycielami cały jesienny tydzień spędzali na wykopkach min. w PGR w Safronce, w Strzałkowie. Życie szkoły kwitło, obchodzono Dzień Kobiet i z tej okazji losowano telewizor kolorowy, ufundowany dla nauczycieli przez UNITRĘ. Podczas choinki szkolnej uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wręczali nauczycielom symboliczne, i często zabawne, prezenty, a studniówki, z tradycyjnym polonezem, odbywały się na dolnym holu w szkole.

Lata 1982 -2012

Niestety 13 grudnia 1983 roku, w drugą rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, podczas 7 godziny lekcyjnej w szkole wybuchł pożar. Woźny wywołał nauczycieli na korytarz i przekazał informację o ewakuacji. Dzienniki lekcyjne pozostawiono w większości w pokoju nauczycielskim, dlatego podczas akcji gaszenia pożaru uległy częściowemu zniszczeniu. Dane w nich zawarte trzeba było odtworzyć. Nauczyciele wraz z uczniami, pomimo zimna i późnych godzin wieczornych, wynosili różne rzeczy, które składowano przed Szkołą Podstawową nr 3. Po „maneżu” pozostały jedynie mury i znaczna część uratowanego wyposażenia. Jednak szkoła nie przestała funkcjonować, a lekcje odbywały się w specyficznych warunkach. Zajęcia lekcyjne do południa miały miejsce w internacie przy ulicy Słowackiego, a po południu, w godzinach od 14.00 do 20.00 w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Granicznej. Do szkoły na Wólce nauczycieli i uczniów woził autobus.

Po latach odbudowy budynek przybrał inny wygląd. Na starym planie „maneżu” wzniesiono piętrowy obiekt łącznikiem zespolony ze Szkołą Podstawową nr 3, a obecnie Gimnazjum nr 2. Zajęcia dydaktyczne wznowiono 1 września 1989 roku, wówczas dyrektorem szkoły był Bonifacy Kaczmarczyk. W 28 pracowniach naukę rozpoczęło 850 uczniów w Technikum Elektronicznym, Technikum Geodezyjnym i w klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w zawodach: krawiec odzieży damskiej, operator maszyn i urządzeń obuwniczych, monter aparatury radiowo- telewizyjnej, mechanik pojazdów samochodowych.

Obecnie siedzibę w budynku przy ul. Piłsudskiego 33 ma Zespół Szkół Nr 3, dyrektorem szkoły jest Jerzy Olaś, zastępcą dyrektora – Małgorzata Malon- Miecznikowska. W skład Zespołu od roku 2002 wchodzi III Liceum Ogólnokształcące, Technikum Nr 3 i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3. W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół nr 3 zdobywa wiedzę 466 uczniów w: III Liceum Ogólnokształcącym – 155,Technikum Elektronicznym- 111, Zasadniczej Szkole Zawodowej- 200.

27 października 2005 roku Rada Powiatu Mławskiego podjęła uchwałę w sprawie nadania Szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego. Dokument podpisał Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich. Uroczystość nadania imienia, przekazania sztandaru i odsłonięcia tablicy poświęconej patronowi, odbyła się 17 marca 2006 roku. Od tej pory 19 marca każdego roku, w dniu imienin Marszałka, w szkole obchodzimy Święto Patrona.

Uczniowie z wychowawcami organizują wycieczki do Krakowa, do Wilna, podczas których odwiedzają na Wawelu, na Rossie grób i serce Marszałka. A podczas jednej z wycieczek przywieziono ziemię z cmentarza na Rossie , która w pamiątkowej urnie znajduje się w gablocie na parterze budynku szkoły.

W 2010 r. szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiego programu „Katyń. Ocalić od zapomnienia”, efektem podjętych działań jest „dąb pamięci” posadzony przed budynkiem szkoły a poświęcony „bohaterowi katyńskiemu” – Eugeniuszowi Ożógowi.

Szczególnie uzdolnieni uczniowie szkoły są stypendystami Burmistrza Miasta Mławy, Prezesa RadyMinistrów, Stowarzyszenia Pontyfikat Jana Pawła II.

Lata 2013-2018

            Od roku szkolnego 2013/2014 dyrektorem szkoły jest Stefan Wojnarowski, zastępcą dyrektora – Małgorzata Malon- Miecznikowska. Do realizacji zadań statutowych szkoła dysponuje następującą bazą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą: pracowniami dydaktycznymi, wyposażonymi zgodnie z nauczanymi tam przedmiotami, Aulą Maxima, multimedialnymi środkami dydaktycznymi, halą sportową, siłownią, salą do tenisa stołowego, boiskami do gier zespołowych, biblioteką ze szkolnym centrum multimedialnym, miejscami rekreacyjnymi: z telewizorem, stołem bilardowym, stołem piłkarskim, cymbergajem, gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, gabinetem pedagoga szkolnego, gabinetem dyrektora i wicedyrektora; pokojem nauczycielskim, sekretariatem, pomieszczeniami administracyjno-gospodarczymi, socjalnymi i magazynowymi oraz pomieszczeniem przeznaczonym na działalność Samorządu Uczniowskiego.

            14 lutego 2014 roku odbyła się uroczystość prezentacji Hymnu /twórcami zarówno tekstu jak i muzyki byli uczniowie Technikum Nr 3/ oraz Barw szkoły. Te symbole zostały włączone do ceremoniału,

wraz z logo szkoły zostały wyeksponowane wewnątrz i na zewnątrz budynku, są znane i szanowane przez całą społeczność szkolną i prezentowane społeczności lokalnej.

            Pod koniec roku szkolnego 2014/2015 dyrektor Szkoły Stefan Wojnarowski wręczył podziękowanie

nauczycielce Joannie Czapskiej za 20 lat serdecznej opieki nad młodzieżą, realizującą powierzone zadania i inicjatywy własne w szkolnym Samorządzie Uczniowskim. Kolejnym opiekunem S.U. została Agnieszka Danilewicz.

            2 października 2015 rokuw 10 rocznicę nadania szkole imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego

i z okazji 85-lecia istnienia placówki odbyła się ceremonia odsłonięcia i poświęcenia pomnika Patrona szkoły. Aktu odsłonięcia dokonał: Starosta Powiatu Mławskiego Pan Włodzimierz Wojnarowski, Burmistrz Miasta Mława Pan Sławomir Kowalewski, Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego Pan Henryk Antczak, Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej generał Józef Zysk oraz Dyrektor Zespołu- Stefan Wojnarowski. Pomnik poświęcili księża: Jacek Marciniak i Jacek Zakrzewski /absolwent III Liceum Ogólnokształcącego/. Z okazji tego Jubileuszu Sztandar naszej Szkoły został udekorowany Złotym Honorowym Krzyżem Związku Piłsudczyków RP przez generała Józefa Zyska. Szkoła została wyróżniona medalem „Pro Mazovia”, nadanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. Natomiast Dyrektorzy i nauczyciele: Bonifacy Kaczmarczyk, Jerzy Olaś, Stefan Wojnarowski, Adam Szalek, Maria Budner, Małgorzata Malon-Miecznikowska, Joanna Czapska, Agnieszka Danilewicz, Marek Jasiński oraz Jacek Witkowski otrzymali dyplomy uznania za wkład w rozwój szkoły, podpisane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. W szkole zorganizowano również konferencję naukową pt. Współczesny patriotyzm i tradycja z udziałem dr Dariusza Wizora i dr Arkadiusza Mellera, koncert patriotyczny w wykonaniu maturzystów, wystawę zdjęć z przedwojennej Mławy oraz poczęstunek.

            W roku szkolnym 2016/2017 przy Samorządzie Uczniowskim rozwinęło swoją działalność Szkolne Koło Wolontariatu. Wolontariusze nawiązali współpracę m.in. z MOPS w Mławie, Bankiem Żywności w Ciechanowie, PCK, Grupą Zalewski Patrol, Schroniskiem dla zwierząt „Nadzieja”, Stowarzyszeniem Otwarte Drzwi Mława. Zaangażowanie uczniów i koordynatorów koła jest co roku nagradzane na Mławskich Galach Wolontariatu przez Burmistrza Miasta Mława i Dyrektor MOPS-u. Nasza szkoła od lat szczyci się tytułem Szkoły Przyjaznej dla Zwierzaka.

            Od roku 2016 nauczyciele i uczniowie przyłączają się do akcji „Narodowego Czytania” pod Patronatem Pary Prezydenckiej. Przez radiowęzeł rozbrzmiewały czytane utwory H. Sienkiewicza, S. Wyspiańskiego, S. Żeromskiego i nowele polskie.

            Od 1 września 2017 roku w skład Zespołu Szkół Nr 3 weszła, zgodnie ze zmianami prawa oświatowego, Branżowa Szkoła I stopnia nr 3, w której kształcą się młodociani pracownicy w oddziałach

wielozawodowych w zawodach: fotograf, kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz -tynkarz, piekarz,

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter- elektronik, wędliniarz, cukiernik, stolarz, mechanik- operator pojazdów i maszyn rolniczych.Uczniowie Technikum Nr 3 kształcą się w zawodzie technik elektronik i otrzymują następujące kwalifikacje: montażu oraz instalowania układów i urządzeń elektronicznych oraz eksploatacji urządzeń elektronicznych. To jakie wyniki w nauce osiągają

powodowało, że szkoła szczyciła się uzyskaniem Srebrnej Tarczy, w ogólnopolskim rankingu najlepszych techników „Perspektyw”. Uczniowie technikum w roku 2017 uzyskali I miejsce w „Konkursie wiedzy i umiejętności technicznych”, zorganizowanym przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Wydziału Inżynierii i ekonomii PWSZ w Ciechanowie oraz III miejsce w „Międzynarodowym konkursie eektroniki International Electronics Contest” w Wilnie. W III Liceum Ogólnokształcącym uczniowie dzielą się na klasy w zależności od wyboru nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym, dominują specjalności dziennikarskie, politologiczne, pedagogiczne, pożarnicze oraz turystyczne.

            Szczególnie uzdolnieni uczniowie szkoły są stypendystami Burmistrza Miasta Mławy, Prezesa Rady Ministrów, Stowarzyszenia „Pontyfikat Jana Pawła II”, otrzymują Nagrodę Starosty Mławskiego dla Najlepszego Maturzysty oraz osiągają sukcesy w sporcie, godnie reprezentując szkołę na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym i wojewódzkim.

             Rok 2018, był rokiem szczególnym, Rokiem dla Niepodległej, dlatego szkoła przystąpiła do uroczystych obchodów, włączając się w działania wspólne, miejskie i tworząc wewnętrzny harmonogram

uroczystości, imprez i konkursów. 30 maja 2018 roku chór szkolny NiebieskoZieloni brał udział w Koncercie pieśni legionowych w I Liceum Ogólnokształcącym w Mławie a 14 czerwca 2018 roku uczniowie i nauczyciele szli po ulicach Mławy w Korowodzie Ku Niepodległej, prezentując różnorodność warstw społecznych 20-lecia międzywojennego i eksponując portrety Patrona, Marszałka Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległości i państwa oraz historyczne sztandary Cechu Rzemiosł Przystąpiliśmy również do akcji MEN bicia #RekorduDlaNiepodległej, czyli wspólnego śpiewania hymnu narodowego 9.11.2018 o godz.11.11.

            To szczególny rok, również z tego względu, że mieliśmy okazję gościć, po raz drugi, w naszych progach absolwentów Technikum Przemysłu Rolno-Spożywczego z lat 1972-1982 i kolejny raz absolwentów Liceum Pedagogicznego. 29 października Zjazd w MHS zainaugurowało widowisko słowno-muzyczne, przygotowane przez nauczycieli, uczniów i absolwentów, pt. „Powróćmy jak za dawnych lat”. Mamy nadzieję, że nasi absolwenci zachowali piękne wspomnienia z tego spotkania i balu do białego rana.

            Barwy szkołyumieszczone zostały na prostokątnym płacie tkaniny jako dwa poziome równoległe pasy. Górny pas w kolorze niebieskim symbolizuje uczniów ZS 3, kojarzy się z pokojem, reprezentuje spokój, podnosi wydajność pracy. Jest to kolor osób inteligentnych i twórczych. Dolny pas – zielony – symbolizuje nauczycieli ZS 3, kojarzy się ze zdrowiem, spokojem, cierpliwością. Na górnym pasie w prawym rogu umieszczone jest logo szkoły.

Tekst hymnu szkoły:

1. Walczył o wolność Polski,

Wyciągnął z porażek wnioski,

Był to Wódz doskonały,

Walczył dal naszej chwały.

     Refren:

Nie powstrzyma trud nas żaden,

Piłsudskiego pójdziem śladem,

Dziś pragniemy śpiewać Ci,

My młodzieży ZS 3.                         X2

2. Naciera Armia Czerwona,

Polska niezwyciężona,

Czyny Jego wszyscy znają,

Dzięki niemu wolność mają.

3. Zapłakany naród cały,

Gdy umarł Józef Wspaniały,

Zaciekły wróg komunizmu,

Żywy wzór patriotyzmu. Tekst hymnu:

1. Walczył o wolność Polski,

Wyciągnął z porażek wnioski,

Był to Wódz doskonały,

Walczył dal naszej chwały.

     Refren:

Nie powstrzyma trud nas żaden,

Piłsudskiego pójdziem śladem,

Dziś pragniemy śpiewać Ci,

My młodzieży ZS 3.                         X2

2. Naciera Armia Czerwona,

Polska niezwyciężona,

Czyny Jego wszyscy znają,

Dzięki niemu wolność mają.

3. Zapłakany naród cały,

Gdy umarł Józef Wspaniały,

Zaciekły wróg komunizmu,

Żywy wzór patriotyzmu.

Skip to content